• Strona główna
 • Aktualności
 • Regulamin
 • Częste pytania
 • O nas
 • Kontakt
Promocje Nowości

koszyk jest obecnie pusty...
zaawansowane
 • logo WTK
 • logo Weiguang
 • logo SWEP
 • logo Samsung
 • logo Rilling
 • logo LIONBALL
 • logo LG
 • logo GMC
 • logo Embraco
 • logo Eliwell
 • logo Danfoss
 • logo CPS
 • Jeśli na naszej stronie nie znajdziecie Państwo towaru, którym jesteście zainteresowani to nie znaczy, że nie mamy go w ofercie - prosimy o kontakt z działem handlowym: +48 606240786

  OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

  1. Strona CentrumChlodnictwa.pl zwana dalej Gwarantem udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie produkty, zapewnia sprawne działanie oferowanych produktów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji.

  2. Okres gwarancji na produkty oferowane przez Gwaranta liczony jest od daty wystawienia dowodu sprzedaży i wynosi w zależności od producenta od 12 do 72 miesięcy.

  3. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty ich ujawnienia.

  4. Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
  - nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,
  - nieprawidłowego doboru produktu do warunków istniejących w miejscu montażu,
  - nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu produktu,
  - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,
  - uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,
  – uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych, czynników noszących znamiona siły wyższej (pożar, powódź, wyładowania atmosferyczne itp.),
  - wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

  Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, baterie, łożyska, smary, oleje, czynniki chłodnicze itp.).

  Gwarancja nie obejmuje produktu, którego na podstawie przedłożonych dokumentów i cech znamionowych produktu nie można zidentyfikować jako produktu zakupionego u Gwaranta.

  5. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji na produkty w przypadku:
  - jakiejkolwiek modyfikacji produktu,
  - ingerencji osób nieuprawnionych,
  - jakichkolwiek prób napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - nieprzestrzegania obowiązków dokonywania okresowych przeglądów jeśli są one wymagane.

  6. Stwierdzenia przez Gwaranta zaistnienia przyczyny określonych w wyżej wymienionych punktach jest podstawą do nie uznania reklamacji produktu. W przypadku nie uznania reklamacji reklamowany produkt będzie zwrócony reklamującemu na jego pisemne żądanie pod warunkiem uprzedniego pokrycia Gwarantowi kosztów przesłania produktu do Nabywcy. Nieodebrany towar po okresie 60 dni będzie utylizowany.

  7. Podstawą przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a) Pisemnego ewentualnie za pośrednictwem faxu lub poczty e-mail zgłoszenia reklamacji przez Nabywcę zawierającego: nazwę towaru, datę zakupu, nr karty
  gwarancyjnej, szczegółowy opis uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wad produktu,
  b) Okazanie oryginału faktury lub paragonu zakupu reklamowanego produktu,
  c) Dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem firmy kurierskiej reklamowanego produktu do siedziby Gwaranta, po uprzednim uzgodnieniu tego z Gwarantem.

  8. Gwarancja ogranicza się jedynie do bezpłatnej naprawy produktu, dostawy części zamiennych, wymiany na nowy bądź inny produkt o takich samych parametrach
  technicznych.

  9. Gwarant decyduje o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.

  10. Wymienione wadliwe produkty przechodzą na własność Gwaranta.

  11. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zwróci reklamującemu uzasadnione koszty dostarczenia reklamowanych produktów na podstawie zweryfikowanej faktury firmy kurierskiej.

  12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

  13. W przypadku przyjęcia reklamacji przed dokonaniem wymiany towaru, jego naprawy lub zwrotu kosztów Nabywca zobowiązany jest zwrócić reklamowany produkt w stanie kompletnym.

  14. Reklamowany produkt powinien być dostarczony odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę.

  15. Reklamowany produkt powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub wprowadzającym w błąd opisem usterki.

  16. Przyjęcie produktu w celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant potwierdza odpowiednio podpisanym i ostemplowanym pokwitowaniem. Przyjęcie to w żadnym razie nie oznacza uznania reklamacji za zasadną.

  17. Gwarant zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej w miejscu zamontowania reklamowanych produktów. Gwarant odmówi uznania gwarancji w przypadku uniemożliwienia mu wizji lokalnej w miejscu zamontowania produktu.

  18. Realizacja reklamacji poprzez naprawę będzie następowała w terminie do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji dla towarów krajowych i 60 dni w przypadku towarów zagranicznych.

  19. Terminy określone w pkt. 18. nie mają zastosowania w przypadku stwierdzenia opóźnienia płatności przez Reklamującego za reklamowany produkt powyżej 7 dni od upływu terminu płatności. W powyższym przypadku, do dnia uregulowania przez Reklamującego zaległości płatniczych w pełnej wysokości Gwarant ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego do rozpoznania i realizacji roszczeń gwarancyjnych z tego powodu nie wstrzymuje terminu biegu udzielonej gwarancji.

  20. W przypadku opóźnienia w płatności za reklamowany produkt przekraczającej 60 dni licząc od terminu płatności wskazanej w dokumencie sprzedaży, udzielona gwarancja wygasa. W tej sytuacji wygasają też roszczenia gwarancyjne z tytułu wcześniejszych przyjętych zgłoszeń gwarancyjnych a Gwarant może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży reklamowanego produktu.

  21. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie w formie pisemnej innego terminu lub sposobu rekompensaty roszczeń Nabywcy z tytułu gwarancji.

  22. W przypadku naprawy produktu czas trwania gwarancji ulega przedłużeniu o ten okres. W przypadku wymiany produktu na nowy, produkt ten jest objęty nową gwarancją od dnia wydania nowego produktu.

  23. Dokumentem stwierdzającym dokonanie naprawy gwarancyjnej jest dokument reklamacyjny wystawiany przez Gwaranta.

  24. Podstawą do odebrania produktów po naprawie jest pokwitowanie jego przyjęcia wystawione przez Gwaranta odpowiednio podpisane i ostemplowane.

  25. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

  26. Gwarant nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikowania istniejących produktów po wejściu na rynek ich nowszych wersji.

  27. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.

  28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

  Ładowanie...